اطلاعات حساب منسفارش های من

اطلاعات حساب شما

اطلاعات شخصی :

سفارش های من

سفارشات شما به شرح زیر است:

سفارشتاریخوضعیتمجموععملیات‌ها
#۱۲۵۲۲ در انتظار پرداخت ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۳ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۲۱ در انتظار پرداخت ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۲ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۲۰ در انتظار پرداخت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۱ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۱۸ در انتظار پرداخت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۱ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۱۷ در انتظار پرداخت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۱ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۰۷ در انتظار پرداخت ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۴ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۰۱ در انتظار پرداخت ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۳ مورد پرداختنمایش لغو
#۱۲۵۰۰ لغو شده ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۲ مورد نمایش
#۱۲۴۹۹ لغو شده ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۱ مورد نمایش
#۱۲۴۹۸ در انتظار بررسی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای ۲ مورد نمایش
بعدی