بیارکالا تولیدکننده و تامین کننده لوازم صنعتی و ابزار دقیق

با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت

فروشگاه

فلومتر

انواع فلومتر التراسونیک، مغناطیسی، توربینی و…

فروشگاه
تخفیف!
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هواشناسی

انواع سنسورهای هواشناسی، ایستگاه هواشناسی و…

فروشگاه
تخفیف!
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سطح سنج

انواع سطح سنج چاه، التراسونیک، هیدرواستاتیک و…

فروشگاه
تخفیف!
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!

سایر محصولات

انواع فشار سنج، ضخامت سنج و…

فروشگاه
تخفیف!
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
تخفیف!
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف!
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات ما

مشتریان ما

گل گهر سیرجان
شرکت پتروشیمی زاگرس
مشتریان ما
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دانشگاه بیرجند

چرا بیارکالا؟