تفاوت دبی جرمی و حجمی

تفاوت دبی جرمی و حجمی

تفاوت بین دبی جرمی و دبی حجمی در واقع به تفاوت در واحدهای استفاده شده برای اندازه‌گیری جرم و حجم مربوط می‌شود.

دبی جرمی

دبی جرمی یک مقدار فیزیکی است که به میزان جرمی اشاره دارد که در یک واحد زمان از یک سیستم عبور می‌کند. این مفهوم در مهندسی و علوم مرتبط با جریان سیالات بسیار مهم است.

واحد معمول برای دبی جرمی کیلوگرم بر ثانیه (kg/s) است، اما ممکن است واحدهای دیگری مانند گرم بر ثانیه (g/s) یا پوند بر ثانیه (lb/s) نیز استفاده شود، بسته به مقیاس واحدهای استفاده شده در محاسبات.

برای محاسبه دبی جرمی، نیاز است تا جرم سیالی که در یک واحد زمان از یک سیستم عبور می‌کند، مشخص شود. این میزان جرم معمولاً با استفاده از اندازه‌گیری دبی حجمی (حجمی که در یک واحد زمان از سیستم عبور می‌کند) و چگالی سیال (نسبت جرم به حجم سیال) تعیین می‌شود.

رابطه زیر نشان می‌دهد چگونه دبی جرمی (ṁ) با دبی حجمی (Q) و چگالی سیال (ρ) در ارتباط است و تبدیل دبی حجمی به دبی جرمی و یا تبدیل دبی جرمی به حجمی را نشان می‌دهد:

ṁ = Q × ρ

در این رابطه، ṁ  نمایانگر دبی جرمی (Mass Flow Rate) است و واحد آن کیلوگرم بر ثانیه (kg/s) است.

Q  نمایانگر دبی حجمی (Volumetric Flow Rate) است و واحد آن متر مکعب بر ثانیه (m³/s) است.

ρ نمایانگر چگالی سیال (Density) است و واحد آن کیلوگرم بر متر مکعب (kg/m³) است. بنابراین، برای محاسبه دبی جرمی، ابتدا دبی حجمی و چگالی سیال را بدست آورید، و سپس آنها را در هم ضرب کنید.

دبی حجمی

دبی حجمی (Volumetric Flow Rate) یک مقدار فیزیکی است که به میزان حجمی اشاره دارد که در یک واحد زمان از یک سیستم عبور می‌کند. این مفهوم در مهندسی و علوم مرتبط با جریان سیالات بسیار مهم است.

واحد معمول برای دبی حجمی متر مکعب بر ثانیه (m³/s) است، اما ممکن است واحدهای دیگری مانند لیتر بر ثانیه (L/s) یا فوت مکعب بر ثانیه (ft³/s) نیز استفاده شود، بسته به مقیاس واحدهای استفاده شده در محاسبات.

برای محاسبه دبی حجمی، نیاز است تا حجم سیالی که در یک واحد زمان از یک سیستم عبور می‌کند، مشخص شود. این میزان حجم معمولاً با استفاده از اندازه‌گیری سرعت جریان و مساحت مقطع عرضی جریان محاسبه می‌شود.

رابطه زیر نشان می‌دهد چگونه دبی حجمی (Q) با سرعت جریان (v) و مساحت مقطع عرضی جریان (A) در ارتباط است:

Q = A × v

در این رابطه، Q  نمایانگر دبی حجمی (Volumetric Flow Rate) است و واحد آن متر مکعب بر ثانیه (m³/s) است.

A  نمایانگر مساحت مقطع عرضی جریان است و واحد آن متر مربع (m²) است.

V  نمایانگر سرعت جریان است و واحد آن متر بر ثانیه (m/s) است.

بنابراین، برای محاسبه دبی حجمی، ابتدا سرعت جریان و مساحت مقطع عرضی جریان را بدست آورید، سپس آنها را در هم ضرب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگو از طریق Whatsapp روی نام کارشناس کلیک کنید

×